Documentation

BatchBasicErrorResponse

Properties

Code

  • code: number
memberof

BatchBasicErrorResponse

Detail

  • detail: string
memberof

BatchBasicErrorResponse

Errors

memberof

BatchBasicErrorResponse

Optional Instance

  • instance: string
memberof

BatchBasicErrorResponse

Status

  • status: number
memberof

BatchBasicErrorResponse

Title

  • title: string
memberof

BatchBasicErrorResponse

Type

  • type: string
memberof

BatchBasicErrorResponse