Documentation

BatchValidationErrorBody

Properties

Field

  • field: string
memberof

BatchValidationErrorBody

Key

  • key: string
memberof

BatchValidationErrorBody

Messages

  • messages: string[]
memberof

BatchValidationErrorBody